HomeWebshopInfoContactMijn account

Algemene voorwaarden

Vrijstelling van BTW Art.39bis, paragraaf 1 ° van het BTW-nummer. Vrijgesteld artikel 138, lid 1 - richtlijn 2006/112.
De goederen zijn niet geïnstalleerd. Alle verkochte goederen zijn uitsluitend bedoeld voor het doel van de race.
Op deze onderdelen is geen garantie van toepassing.


Artikel 1.algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GPcube BvBa, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangenArtikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders gezien prijzen afhankelijk zijn van de koers schommelingen.
6. onderdelen uit de 2de hands pagina worden niet teruggenomen noch omgeruild.
deze worden op eigen risico gekocht,het staat u vrij de goederen te komen bekijken teneinde de staat van het goed vast te stellen.
7.verzendkosten zijn ten laste van de klant en worden nooit terug betaald.
8.voor goederen die na levering worden geretourneerd zal een herstockeringsbedrag aangerekend worden van 15%(goederenwaarde).retours kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en dit voor producten in de originele en ongeopende verpakking!3.Bij een verkoop op afstand heeft de klant het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na de levering. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Deze herroeping moet schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt worden vóór het verstrijken van de termijn. Transportkosten zijn ten laste van de klant.

Alles wat op verzoek besteld word valt niet onder de wetgeving van verkoop op afstand. Dit word speciaal op verzoek besteld en de overeenkomst is onherroepelijk hierdoor.4 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen van ons kanton nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.5 Prijs: De prijzen genoteerd aan de prijs van het bedrijf Mik’s bike shop krijgen geen tijd inzet en informatieve doeleinden. De prijzen van de producten verkocht door Mike’s bike shop worden van kracht op de datum van bestelling. Mike’s bike shop behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te herzien, op basis van uitzonderlijke gebeurtenissen buiten onze controle.6 Elk artikel in stock kan door onvoorziene omstandigheden of grote vraag tijdelijk uitgeput zijn. U word verwittigd hiervan en naargelang de levertijd zal er u een 2de pakket kosteloos toegestuurd worden met uw nakomende bestelling of uw volledig pakket word met een maximum van 8 werkdagen ingehouden om zo de bestelling volledig te kunnen verzenden7 Betaling en incassokosten
1. De door ons verkochte producten kunnen pas aan de gebruiker overgemaakt worden nadat het verschuldigd bedrag is ontvangen. Anders wordt het product op geen enkele wijze overgemaakt aan de gebruiker.
2.Mike’s bike shop kan niet instaan voor de achterstallige betalingen van bankdiensten8 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
2. Het bepaalde in lid 1 is alsook van toepassing op verzending van goederen, wij, Mike’s bike shop kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van onze leveranciers/verzendmaatschappijen9 Aansprakelijkheid gebruik van onze artikelen
1. Mike’s bike shop kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gebruik van snelheidsbevorderde onderdelen op de openbare weg. Deze artikelen dienen enkel en alleen voor gebruik op privaat domein.


2. tevens kan Mike’s bike shop niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerdelijk gebruik van "motorfiets en off road" onderdelen.maw indien deze aangewend worden voor gebruik op bromfietsen! Gebruik van onderdelen die bestemd zijn voor motorfiets en off road zijn bij wet verboden voor bromfietsen.KB 10-10-1974

3De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk en kan nooit verantwoordelijke gesteld worden voor boetes, ongevallen of problemen voortkomend uit het gebruik van de aangekochte onderdelen.Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ENGLISH
Exemption from VAT Art.39bis, paragraph 1° of the VAT code. Exempt article 138, paragraph 1 – directive 2006/112.
The goods are not installed. All goods sold are purely meant for race purpose only.
No warranty is applicable on these parts.

Article 1.general
1. These terms and conditions apply to every offer, quotation and agreement between GPcube BvBa, and a Counterparty to which User has declared these conditions applicable, insofar as the parties have not deviated from these conditions expressly and in writing.

2. The present conditions also apply to agreements with User, for the implementation of which the User must involve third parties.
3.These general conditions are also written for the employees of User and his management.
4. The applicability of any purchase or other conditions of the Other Party is explicitly rejected.
5. If one or more stipulations in these general terms and conditions at any time wholly or partially become null and void or become void, then the other provisions in these general conditions remain fully applicable. The User and the Other Party will then enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the null and void or nullified provisions, whereby as much as possible the purpose and intent of the original provisions will be observed.
6.If there is a lack of clarity about the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, the explanation must take place 'in the spirit' of these provisions.
7. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions.
8. If the User does not always demand strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that the User would in any way lose the right to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.

 

Article 2 Quotations and offers
1 All quotations and offers from the User are without obligation, unless a deadline for acceptance has been set in the offer. A quotation or offer expires if the product to which the quotation or offer relates is no longer available in the meantime.
2 User can not be held to his offers or offers if the Counterparty can reasonably understand that the quotations or offers, or any part thereof, contain an obvious mistake or error.
3 The prices stated in a quotation or offer to a private person include VAT and other government levies as well as any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel, accommodation, shipping and administrative costs, unless otherwise indicated.
4 If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the offer included in the quotation or the offer, the User is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless User indicates otherwise.
5 A composite quotation does not oblige the User to perform part of the assignment against a corresponding part of the stated price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders as prices depend on price fluctuations.
6. parts from the 2nd hand page will not be returned nor exchanged.
these are purchased at your own risk, you are free to come and see the goods in order to determine the state of the goods.
7. shipping costs are borne by the customer and are never refunded.
8. For goods that are returned after delivery a re-stock amount of 15% (goods value) will be charged. Only in exceptional cases and this for products in the original and unopened packaging!

 

3. In the case of a remote sale, the customer has the right to cancel the purchase within 14 days after delivery. He is not fined for this and he also does not have to give up a motive. This revocation must be sent in writing (also e-mail / fax) before the expiry of the term. Transport costs are borne by the customer.

Anything ordered on request is not covered by the distance selling legislation. This is specially ordered on request and the contract is irrevocable.

 

4 Applicable law and disputes
1. All legal relationships to which the User is a party are exclusively governed by Belgian law, even if an obligation is fully or partially executed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
2. The parties will first appeal to the court of our canton after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

 

5 Price: The prices quoted at the price of the company GPcube do not have time commitment and information

Afdrukken


Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be